درخواست يا سفارش كالا

پيچ، مهره، واشر و يا هر نوع قطعه اي كه طبق يك استاندارد داخلي يا بين المللي مورد بازرسي و بررسي قرارد مي گيرد داراي سه مشخصه اصلي و چند مشخصه فرعي است كه در درخواست اوليه كارفرما بايد لحاظ شود كه در ذيل به بيان آنها پرداخته مي شود:

الف) مشخصه هاي استاندارد اصلي هر نوع پيچ، مهره، واشر و اقلام قيد و بستي (كه داراي رزوه باشد يا نباشد) بطور كلي بايد بر اساس سه مورد اصلي ذيل سفارش داده شوند:

·         استاندارد متريالي- مواد اوليه

·         استاندارد ابعادي

·         استاندارد رزوه

ب) در هنگام سفارش بايد همچنين اطلاعات تكميلي (فرعي) ديگري نيز از طرف كارفرما در درخواست ذكر گردند كه اين موارد شامل:

·         نوع پوشش مورد نياز (با توجه با محيط كاركرد)

·         نوع بسته بندي 

·         نوع مواد اوليه اي كه بايد براي توليد استفاده شوند

·         الزامات خاص از قبيل نوع روش توليد (فورج سرد يا گرم)

و .... مي باشد.

بنابر اين يك درخواست توليد يا سفارش ساخت و يا استعلام قيمت بايد به نكات ذيل توجه نمود تا در بازرسي نهايي مشكلي بوجود نيايد.

در هنگام بازرسي نيز هر كدام از موارد اصلي و فرعي با توجه به   ITP بازرسي مدارك و مستندات ارائه شده توسط توليد كننده يا تأمين كننده مورد ارزيابي قرار گرفته و با موارد مذكور در درخواست اوليه مقايسه مي شوند.

 

 

© 2013 Kiasun Sanat Company. All Rights Reserved.
Powerd By : www.imanseraji.com