اعتراض بزرگترين وام گيرنده توليدي
 

اعتراض بزرگترين وام گيرنده توليدي


Date: Saturday, April 11, 2015

 

 اعتراض بزرگترين وام گيرنده توليديمجمع واردات: در حالي مجموعه بانك‌ها در 11 ماهه ابتدايي سال گذشته نزديك به 292 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخته اند كه با وجود اختصاص بيش از 31 درصد آن تنها به بخش صنعت و معدن، وزير مربوطه همچنان نسبت به تسهيلات اعطايي بانكها به حوزه متبوعش ناراضي بوده و از آنها گله مند است.


مجمع واردات:
به گزارش خبرنگار ايسنا، پرداخت تسهيلات از سوي بانكها در سال گذشته نسبت به چند دوره اخير از رونق بيشتري برخوردار بوده و با توجه به هدفگذاري دولت براي تقويت توليد و خروج از ركورد همچنين حركت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ميزان وام دهي شبكه بانكي نيز رشد قابل توجهي داشت.

اگرچه بنا بر اعلام رييس كل بانك مركزي حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بانكها براي استمهال وام هاي قبلي و نيمي ديگر وام هاي جديد است؛ اما اكنون در آخرين آمار اعلامي بانك مركزي مجموع تسهيلات اعطايي بانكها در 11 ماهه اول سال 1393 از 292 هزار ميليارد تومان گذشت كه البته با توجه به اينكه بانك مركزي در خوشبينانه ترين حالت پرداخت رقمي حدود 280 هزار ميليارد تومان را براي كل سال پيش بيني كرده بود آمار بانكها در پايان بهمن ماه بيانگر روند مناسبي در اعطاي تسهيلات است. هر چند كه مقامات بانك مركزي گاها نسبت به رويه پيش روي بانكها در تسهيلات دهي با توجه به بدهكار شدن حسابهايشان و اثر منفي بر تورم تاكيد كرده اند.

اما بررسي آمار منتشره از جزييات تسهيلات دهي بانكها نشان مي دهد كه حدود 292 هزار ميليارد وام پرداختي تا بهمن ماه سال قبل نسبت به حدود 216 هزار ميليارد سال 1392 نزديك به 75 هزار ميليارد و نسبت به 175 هزار ميليارد تومان همين دوره در سال 1391 حدود 120 هزار ميليارد تومان افزايش دارد.

صنعت و معدن در صدر توليدي ها ايستاد

اما جزييات اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان بهمن ماه سال گذشته بيش از 90 هزار ميليارد تومان از مجموع 292 هزار ميلياردي تسهيلات پرداختي به حساب صنعت و معدن واريز شده كه در مجموع با 31 درصد بعد از خدمات بالاترين سهم دريافتي را در بين ساير گروههاي اقتصادي به خود اختصاص داده است. رقمي كه در بين بخش هاي توليدي اقتصادي بالاترين ميزان خواهد بود. اين در حالي است كه بعد از اين گروه بخش بازرگاني با 13.1 درصد بيشترين تسهيلات دريافتي را داراست.

ادامه گله هاي نعمت زاده

با اين حال نعمت زاده-وزير صنعت و معدن و تجارت- همواره نسبت به عملكرده شبكه بانكي در تسهيلات دهي به بخش هاي توليدي گله مند بوده و در آخرين اظهاراتش عنوان كرده كه تنها 40 درصد بخش صنعت موفق به دريافت تسهيلات شده كه 50 درصد منابع دريافتي هم براي استمهال وام هاي قبلي بوده است.

در حالي سهم صنعت و معدن و بازرگاني از تسهيلات 292 هزار ميلياردي از 120 هزار ميليارد تومان مي گذرد كه سهم صنعت و معدن نسبت به دو دوره قبل كه حدود 64 و 55 هزار ميليارد تومان بوده رشد يافته و حتي سهم از كل آن نيز گاها افزايشي است.

اما بررسي جزئيات بيشتر نشان مي دهد كه حدود 81 درصد منابع دريافتي در بخش صنعت و معدن و بالغ بر 60 درصد تسهيلات بازرگاني براي تامين سرمايه در گردش هزينه شده است.

سهم 80 درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات صنعت

بنا براين گزارش، از 90 هزار ميليارد تومان وام اعطا شده به بخش صنعت و معدن در 11 ماهه اول سال گذشته، 73 هزار و 300 ميليار براي سرمايه در گردش، 7500(8.3 درصد) ايجاد، 120 ميليارد (0.1 درصد) تعمير، 4270 ميليارد(4.7 درصد) توسعه، 2445 ميليارد(2.7 درصد)خريد كالاي شخصي،335 ميليارد(0.4 درصد) خريد مسكن و 2403 ميليارد تومان معادل 2.6 درصد از كل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ساير حوزه هاي اين گروه هزينه شده است.

در بخش بازرگاني هم كه حدود 38 هزار ميليارد تومان يعني 13 درصد از كل تسهيلات شبكه بانكي در 11 ماه اول سال گذشته به آن اختصاص داشته60 درصد منابع به سرمايه در گردش تعلق داشته است.

سهم كشاورزي از كل تسهيلات كاهش يافت

اما اگرچه مبلغ دريافتي بخش كشاورزي از ابتدا تا بهمن سال قبل نسبت به همين دوره ها در سال 1391 و 1392 افزايش يافته اما سهم از كل اين بخش در مقايسه با اين دوره ها با كاهش مواجه است.

بر اين اساس در حالي كشاورزي در 11 ماه اول سال 1393 حدود 21.5 هزار ميليارد تومان معادل 7.1 درصد از تسهيلات پرداختي بانكها را بدست آورده كه در دو دوره قبل 9.1 درصد از كل تسهيلات پرداختي متعلق به اين بخش بوده است.

اين در حالي است كه در دوره مورد بررسي در سال گذشته 13.8 هزار ميليارد تومان يعني حدود 64 درصد از منابع پرداخت شده به بخش كشاورزي به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشت.

سهم مسكن و ساختمان افت كرد

13.2، 12.7 و 11.6 درصد شيب نزولي سهم بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيلات پرداختي بانكها در 11 ماهه ابتدايي از سال 1391 تا 1393 است.

اين در حالي است كه با وجود كاهش سهم اين بخش از كل وام دريافتي، با توجه به افزايش مجموع تسهيلات دهي بانكها در اين سال ها، از نظر مقداري با رشد همراه بوده و از سال 1391 تا سال قبل به ترتيب بالغ بر 21،27 و 38 هزار ميليارد تومان وام بانكي دريافت كرده است.

خدمات رو به رشد ادامه داد

اما بخش خدمات در مقابل حوزه هاي توليدي، نزديك به 36.6 درصد كل تسهيلات بانكي را در 11 ماهه ال سال گذشته داشته است.

بنا بر اين گزارش،106 هزار ميليارد تومان از 292 هزار ميليارد كل در بخش خدمات صرف شده كه از اين مبلغ كه نسبت به دوره هاي مشابه سال هاي قبل افزايش دارد حدود 54.3 درصد به سرمايه در گردش تعلق گرفته است.

گزارش بانك مركزي همچنين حاكي از آن است كه حدود 690 ميليارد تومان يعني نزديك به دو درصد كل تسهيلات پرداخت شده از سوي شبكه بانكي به بخش هاي متفرقه اختصاص يافته است كه نسبت به 11 ماهه هاي ابتدايي سالهاي گذشته با افزايش همراه است.
 
© 2013 Kiasun Sanat Company. All Rights Reserved.
Powerd By : www.imanseraji.com